Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl > Kredyty > Praca a spłata kredytu

Uprawnienia związane z akcjami

Akcje to papiery, które potwierdzają posiadanie części majątku przedsiębiorstwa. Jak zostało wspomniane, wiążą się z nimi uprawnienia majątkowe, ale również zupełnie inne, o charakterze korporacyjnym. Po pierwsze, akcjonariusze który dysponują minimum jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mają prawo do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz do zgłaszania projektów uchwał na tym zgromadzeniu. Kolejnym istotnym uprawnieniem jest prawo do głosowania w sprawach podejmowanych uchwał. Co do zasady przysługuje jeden głos na jedną akcję, wyjątkiem są akcje uprzywilejowane, one mogą mieć dwa głosy na akcję. Akcjonariusz może również uzyskiwać informacje dotyczące spółki, a także zaskarżać uchwały walnego zgromadzenia, jeśli dojdzie do wniosku że dana uchwała jest dla Ciebie krzywdząca, sprzeczna ze statutem spółki, dobrymi obyczajami lub przepisami prawa. Ciekawą opcją jest również możliwość wytoczenia powództwa w przypadku wyrządzenia szkody spółce, gdy spółka sama nie wystąpi z takim żądaniem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.