Jesteś tutaj: www.konstinwest.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Pozostałe papiery wartościowe

Temat papierów wartościowych nie został jednakże wyczerpany, a temat to całkiem interesujący. Obligacje to najbardziej znane dłużne papiery wartościowe, jednakże oprócz nich istnieją również inne. Należą do nich czeki, weksle, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne. Owiany złą sławą weksel to dokument, w którym jego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz odbiorcy weksla, lub też dokona tego inna osoba (tak zwany trasat). Czeki zdecydowanie należą już do przeszłości, choć czasem można się z nimi jeszcze spotkać. Wystawca czeka poleca swojemu bankowi, aby wypłacił określoną s

Inne papiery wartościowe – obligacje

Oprócz akcji istnieją również inne papiery wartościowe, w większości o charakterze dłużnym, co oznacza że świadczą o tym, iż właściciel tego papieru jest wierzycielem określonej osoby. Najbardziej znane to obligacje skarbowe. Emitent (instytucja, która emituje obligacje) w dokumencie obligacji zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia wobec tak zwanego obligatariusza (przeważnie jest to obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy). Nie wiążą się z nimi żadne prawa o charakterze korporacyjnym, jak w przypadku akcji. Obligacje mogą być formą dokonywania inwestycji, jednakże szczerze mówiąc – niezbyt zyskowną, gdyż zysk nie jest zbyt duż

Uprawnienia związane z akcjami

Akcje to papiery, które potwierdzają posiadanie części majątku przedsiębiorstwa. Jak zostało wspomniane, wiążą się z nimi uprawnienia majątkowe, ale również zupełnie inne, o charakterze korporacyjnym. Po pierwsze, akcjonariusze który dysponują minimum jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mają prawo do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz do zgłaszania projektów uchwał na tym zgromadzeniu. Kolejnym istotnym uprawnieniem jest prawo do głosowania w sprawach podejmowanych uchwał. Co do zasady przysługuje jeden głos na jedną akcję, wyjątkiem są akcje uprzywilejowane, one mogą mieć dwa głosy na akcję. Akcjonariusz może również uzyskiwać in