Pozostałe papiery wartościowe

Temat papierów wartościowych nie został jednakże wyczerpany, a temat to całkiem interesujący. Obligacje to najbardziej znane dłużne papiery wartościowe, jednakże oprócz nich istnieją również inne. Należą do nich czeki, weksle, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne. Owiany złą sławą weksel to dokument, w którym jego wystawca bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz odbiorcy weksla, lub też dokona tego inna osoba (tak zwany trasat). Czeki zdecydowanie należą już do przeszłości, choć czasem można się z nimi jeszcze spotkać. Wystawca czeka poleca swojemu bankowi, aby wypłacił określoną s

A jakie jeszcze alternatywy?

Wiadomo już o jednoosobowej działalności gospodarczej, o spółce z o.o. oraz akcyjnej. Czy są to jedyne prawne możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej? Oczywiście, że nie. Są również inne spółki, czyli spółki osobowe. Należą do nich : spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna. Nie mają one osobowości prawnej, ale są przedmiotem praw i obowiązków. Ich istotą jest to, że opierają się na osobistej więzi pomiędzy wspólnikami. Dotyczy to zwłaszcza klasycznej spółki osobowej, jaką jest spółka jawna. Każda z nich może służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki te nie mają organów, a w imieniu spół

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kto myślał, że to koniec podatków, jakie musi płacić przeciętny obywatel, ten był w głębokim błędzie. A co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Chodzi tu o zwykłe kupno, ale także pożyczkę, ustanowienie dożywocia, umowa spółki czy ustanowienie hipoteki. Należy pamiętać, iż podatkiem tym nie są objęte czynności nabycia ruchomości o wartości poniżej jednego tysiąca złotych. Zwolnienia o charakterze podmiotowym nie dotyczą co do zasady osób fizycznych, a jedynie organizacji pożytku publicznego czy jednostek samorządu terytorialnego. Wyjątkiem jest gdy osoba nabywa sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki etc. Standardową sytuacją prowadzącą do